Logo MCFR
ГоловнаФорум

Добровільна пожежна дружина

Dill

30.10.2014

14:34

константин, Кодекс ЦЗ Стаття
63. Добровільна пожежна охорона
Частина 1. У суб’єктів господарювання, населених пунктах для здійснення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння органи місцевого самоврядування за рішенням територіальних громад, а також керівники суб’єктів господарювання можуть утворювати пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення добровільної пожежної охорони.
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5403-17

Порядок функціонування добровільної пожежної охорони
2. Для забезпечення функціонування добровільної пожежної охорони утворюються пожежно-рятувальні підрозділи:
за рішенням керівника суб’єкта господарювання - з числа його працівників;
за рішенням органу місцевого самоврядування - з числа жителів відповідного населеного пункту.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/564-2013-%D0%BF

Що в першому випадку, що в другому створення добровільної пожежної охорони тількі за рішенням керівника суб’єкта господарювання, а не за рішенням МНС і крапка.

І до речі стосовно перевірок - "Протягом серпня-грудня 2014 року перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців контролюючими органами будуть здійснюватись виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки."
Дана норма передбачена Законом «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» №1622-VII та не стосується перевірок, які здійснює Державна фіскальна служба.Відповідний Закон набрав чинності з 3 серпня 2014 року.

Дмитро

07.10.2016

16:00

Доброго дня.
В наказі про ДПД хто може бути начальником ДПД, і хто повинен назначити начальника ДПД?
Спасибі заранє

Микола Федоренко

08.10.2016

17:03

звільняється з посади відповідним органом місцевого самоврядування, керівником суб’єкта господарювання за пропозицією загальних зборів членів дружини (команди). Начальник пожежної дружини (команди) має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади відповідним органом місцевого самоврядування, керівником суб’єкта господарювання за поданням начальника дружини (команди), погодженим із загальними зборами членів дружини (команди). У разі відсутності начальника пожежної дружини (команди) його обов’язки виконує один із заступників начальника» (п.10 Порядку функціонування добровільної пожежної охорони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 564).

Максим

25.04.2017

20:02

Навіщо страхувати членів ДПД на підприємстві? Дякую.

Микола Федоренко

25.04.2017

20:22


Страхування членів добровільних пожежних дружин здійснюється з метою "захисту їхнього життя та здоров'я під час виконання своїх обов'язків за рахунок коштів, передбачених у кошторисах на їх утримання, підприємств, установ та організацій, де вони створені, а працівників місцевої пожежної охорони - за рахунок юридичних осіб, які утримують підрозділи цієї охорони, або за рахунок місцевого бюджету" (п.1 Положення про порядок і умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.1995 № 232).

Максим

25.04.2017

20:30

Підкажіть на підприємстві ДПД які виконує обов'язки? Дякую

Ірина

26.04.2017

06:52

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 17 липня 2013 р. № 564

ПОРЯДОК 
функціонування добр­овільної пожежної ох­орони

6. Основними завданн­ями пожежно-рятуваль­них підрозділів добр­овільної пожежної ох­орони є забезпечення пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж та нещасних випадків на них, гас­іння пожеж, рятування людей, а також над­ання допомоги у лікв­ідації наслідків інш­их надзвичайних ситу­ацій.

7. Пожежно-рятувальні підрозділи доброві­льної пожежної охоро­ни відповідно до пок­ладених на них завда­нь:

1) проводять заходи із запобігання виник­ненню пожеж;

2) здійснюють гасіння пожеж, проводять евакуацію людей та ма­теріальних цінностей, заходи для мініміз­ації або ліквідації наслідків пожеж, зок­рема разом з підрозд­ілами державної, від­омчої та місцевої по­жежної охорони;

3) проводять заходи для постійного підтр­имання своєї готовно­сті;

4) інформують терито­ріальний орган ДСНС про факти виникнення пожеж і порушення вимог щодо пожежної безпеки;

5) проводять серед працівників підприємс­тв, установ, організ­ацій та громадян роб­оту з дотримання пра­вил пожежної безпеки, підбір осіб, які бажають стати членами пожежно-рятувального підрозділу доброві­льної пожежної охоро­ни;

6) вносять керівникам суб’єктів господар­ювання та органам мі­сцевого самоврядуван­ня, що їх утворили, пропозиції щодо забе­зпечення пожежної бе­зпеки;

7) беруть участь у проведенні:

оглядів-конкурсів пр­отипожежного стану;

разом з територіальн­ими органами ДСНС, органами освіти, моло­діжними організаціями заходів з утворення та організації роб­оти дружин юних поже­жників;

разом з територіальн­ими органами ДСНС пе­ревірок протипожежно­го стану об’єктів;

8) здійснюють інші функції, передбачені актами законодавства.

8. Пожежно-рятувальні підрозділи доброві­льної пожежної охоро­ни утворюються як:

пожежна дружина - пі­дрозділ, забезпечений пожежними мотопомп­ами та/або первинними засобами для гасін­ня пожеж;

пожежна команда - пі­дрозділ, забезпечений пожежними автомобі­лями або іншою необх­ідною технікою для гасіння пожеж.

9. Пожежні дружини (команди) поділяються на такі категорії:

1) пожежні дружини:

першої категорії, що забезпечуються поже­жними мотопомпами та первинними засобами для гасіння пожеж;

другої категорії, що забезпечуються перв­инними засобами для гасіння пожеж;

2) пожежні команди:

першої категорії, що забезпечують цілодо­бове чергування дисп­етчерів, водіїв поже­жних машин та караул­ьних у пожежних депо;

другої категорії, що забезпечують цілодо­бове чергування дисп­етчерів та водіїв по­жежних машин з переб­уванням інших караул­ьних за місцем роботи (навчання) або міс­цем проживання;

третьої категорії, що забезпечують цілод­обове чергування дис­петчерів з перебуван­ням інших караульних (у тому числі водіїв пожежних машин) за місцем роботи (навч­ання) або місцем про­живання.

Максим

26.04.2017

12:26

Згідно Правил пожежної безпеки України Розділ VIII. Порядок дій у разі пожежі та посадових інструкції працівників з охорони праці дії в аварійних ситуаціях
1. У разі виявлення ознак пожежі (горіння) кожний громадянин зобов'язаний:
негайно повідомити про це за телефоном 101. При цьому необхідно назвати місцезнаходження об'єкта, вказати кількість поверхів будинку, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;
вжити (за можливості) заходів щодо евакуювання людей, гасіння (локалізації) пожежі первинними засобами пожежогасіння та збереження матеріальних цінностей.
Виникає питання членів ДПД страхуємо, а працівників підприємства, які виконують такіж самі обов’язки при виникненні пожежі не страхуємо. Можливо тоді всіх працівників підприємства страхувати? В чому різниця між членами ДПД та працівниками (хоча члени ДПД тіж самі працівники підприємства). Дякую.

Микола Федоренко

26.04.2017

14:53

Відповідь - у назві «добровільної пожежної охорони», тобто ці особи виконують функції пожежної охорони на громадських засадах, тобто на умовах Цивільного Кодексу України.

Максим

04.05.2017

22:23

У такому випадку не застраховані працівники та які є не членами ДПД можуть не брати участь у гасіння (локалізації) пожежі. Дякую.

Модератори:


Зараз на форумі

Активні користувачі (за останні 3 хвилини): немає.

Модераторів: немає.

Останній зареєстрований:

Усього зараз відвідувачів на форумі: , з них прихованих:

Найбільше відвідувань було зафіксовано : відвідувачів

Тільки зареєстровані користувачі можуть відповідати
на повідомлення в цьому розділі.

Будь ласка, увійдіть або зареєструйтеся

ЖУРНАЛИ
 

Профайл Особистий
кабінет